[email protected]

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Čl. I.

Všeobecné ustanovenia

1. Spoločnosť PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. s. r. o. , so sídlom Rusovská cesta 5, 851 01 Bratislava, IČO: 52 480 658, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 138621/B (ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetovej stránky zastup.sk (ďalej len „Webová stránka") a poskytovateľom služiebna Webovej stránke.

2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. s. r. o. (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP stanovujú základné práva a povinnosti každého právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom na jednej strane a Klientom alebo Záujemcom oprácu na strane druhej, sú záväzné pre všetkých účastníkov tohto zmluvného vzťahu, ak sa strany výslovne písomne nedohodnú inak. Odlišné písomné dojednania účastníkov, ktoré sú obsiahnuté predovšetkým v konkrétnych zmluvách uzavretých medzi Prevádzkovateľom a Klientom, resp. Záujemcom o prácu majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP, ak nie je dohodnuté inak. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb.

3. Činnosťou Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

4. Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Klientom alebo Záujemcom o prácu sa interpretujú nasledovným spôsobom:

Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Webovej stránke; predovšetkým za účelom inzercie Pracovnej ponuky alebo Ponuky na zástup.

Záujemca o prácu je výlučne fyzickou osobou, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Záujemca musí byť študentom farmácie zapísaným v spolku študentov farmácie, alebo farmaceut zapísaný v slovenskej lekárnickej komore, alebo farmaceutický laborant / Bc. farmácie zapísaný v slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov. Profil je zhrnutie údajov o Záujemcovi o prácu.

Databáza Prevádzkovateľa je databázou obsahujúcou Profily vytvorené a/alebo zverejnené Záujemcami o prácu a iné údaje Prevádzkovateľa. Služby predstavujú produkty, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Klientom a Záujemcom o prácu predovšetkým prostredníctvom Webovej stránky. Cenník je zoznam obsahujúci ceny Služieb, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje svojim Klientom.

Pracovná ponuka alebo Ponuka na zástup je inzerát zverejnený Klientom na Webovej stránke za účelom vyhľadania vhodného zamestnanca, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na Webovej stránke. Pre zverejnenie Ponuky na zástup obdobne platia ustanovenia VOP upravujúce podmienky zverejnenia Pracovnej ponuky, ibaže zmluvné strany sa výslovne dohodli inak. Pod pojmom Ponuka na zástup sa rozumie práca vykonávaná na základe dohôd o prácach mimo pracovného pomeru.

Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“).

Zákon je Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“) Etický kódex sú pravidla správania sa zverejnené Prevádzkovateľ na Webovej stránke, ktoré sú záväzné pre všetkých používateľov Webovej stránky. O porušení Etického kódu rozhoduje Prevádzkovateľ.

Čl. II.

Služby poskytované Záujemcom o prácu

1. Záujemca o prácu je fyzická osoba, ktorá si pomocou Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu hľadá prácu, resp. hľadá zástup.

2. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcom o prácu slúžia ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Webovej stránky. Služby sú bezplatné, ak v Cenníku nie je uvedené inak. Záujemca o prácu je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi poplatky v zmysle platného Cenníka. Prevádzkovateľ je povinný informovať Záujemcu o prácu o výške jednotlivých poplatkov, a to najneskôr pred poskytnutím spoplatnenej služby.

3. Pre využívanie Služieb poskytovaných Záujemcom o prácu sa vyžaduje ich registrácia na Webovej stránke. Záujemca o prácu sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla. Záujemca o prácu môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu. Prevádzkovateľ môže pred registráciou Záujemcu o prácu, ako ak kedykoľvek počas jeho registrácie na Webstránke, vyžadovať aby Záujemca o prácu preukázal svoju odbornú spôsobilosť. Prevádzkovateľ je za týmto účelom oprávnený vyžadovať od Záujemcu o prácu všetky nevyhnutné dokumenty preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, a to najmä dokumenty o prebiehajúcom štúdiu farmácie a o jeho členstve v spolku študentov farmácie, o členstve v slovenskej lekárnickej komore, o členstve slovenskej komore medicínsko-technických pracovníkov. V prípade, ak Záujemca o prácu nebude schopný preukázať svoju odbornú spôsobilosť, Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť jeho registráciu na Webstránke alebo mu poskytovanie služieb obmedziť. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu Záujemcu o prácu na Webstránke alebo mu poskytovanie služieb obmedziť aj v prípade, ak Záujemca o prácu porušuje Etický kódex.

4. Záujemca o prácu si môže objednať nižšie uvedené spoplatnené služby prostredníctvom Webovej stránky. Úhrada za spoplatnené služby sa uskutoční prostredníctvom online platobnej brány dostupnej na Webovej stránke, a to spravidla ešte pred poskytnutím služby zo strany Prevádzkovateľa. O výške ceny za poskytované služby informuje Prevádzkovateľ Záujemcu o prácu ešte pred jej poskytnutím.

5. Medzi Služby poskytované Záujemcom o prácu patrí najmä možnosť prostredníctvom Webovej stránky:

A. Možnosť vytvoriť si profil podľa šablóny a jeho zaradenie do databázy Záujemcov o prácu

B. Odpovedať resp. reagovať na zverejnenú Pracovnú ponuku alebo Ponuku na zástup. Záujemca o prácu je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku, resp. Ponuku na zástup zverejnenú na Webovej stránke. Táto služba je určená výlučne pre Záujemcov o prácu, preto Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevstupovať do právneho vzťahu s personálnymi agentúrami a ich nepovolené aktivity prostredníctvom Webovej stránky obmedziť. Táto služba je spoplatnená v zmysle platného Cenníka.

C. Uložiť si a sprístupniť/poskytnúť Profil v Databáze Prevádzkovateľa, a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Webovej stránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Profil tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať/neposkytovať alebo vymazať z Databázy Prevádzkovateľa Profil, ktorý obsahuje nedostatočné informácie pre vyhľadávanie pracovnej príležitosti alebo ktorý podľa názoru Prevádzkovateľa obsahuje irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním pracovnej príležitosti (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.); o tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje Záujemcu o prácu, ktorého sa predmetný Profil týka.

D. Vyžiadať si referencie od bývalých zamestnávateľov

E. iné činnosti podľa aktuálnej ponuky Služieb

6. Záujemca môže Reagovať na Ponuku práce/Ponuku na zástup zverejnenú na Webstránke. Ak Záujemca využitím Reakcie zareaguje na ponuku niektorého Zamestnávateľa, budú osobné údaje Záujemcu uvedené v jeho profile a v Reakcii poskytnuté konkrétnemu Zamestnávateľovi, ktorý ponuku zverejnila súčasne budú uchovávané Prevádzkovateľomv systéme na Webstránke. Tieto údaje nebudú sprístupnené ani poskytnuté iným Zamestnávateľom. Údaje budú uchované počas doby 2 rokov a následne budú osobné údaje Záujemcu anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky.
7. Spracovanie osobných údajov sa spravuje Podmienkami spracovania osobných údajovna zastup.sk.

Čl. III.

Služby poskytované Klientom

1. Zverejnenie Pracovnej ponuky alebo Ponuka na zástup. Klient je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť Pracovnú ponuku/Ponuku na zástupna Webovej stránke. Pracovná ponuka/Ponuku na zástup sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel:

A. Klient sám zverejní Pracovnú ponuku/Ponuku na zástupa určí jej obsah, pričom Pracovná ponuka/Ponuku na zástup musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom.
B. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku/Ponuku na zástup tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Webovej stránke.
C. Dobu zverejnenia Pracovnej ponuky/Ponuky na zástup určuje Klient. Klientom zvolené obdobie zverejnenia Pracovnej ponuky/Ponuky na zástup musí byť v súlade s platným Cenníkom Prevádzkovateľa zverejneného na Webovej stránke.
D. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú ponuku/Ponuku na zástup:

a. ktorá je v rozpore správnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi
b. v ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku
c. prezentujúcu viaceré pracovné ponuky v rámci jedného formulára pre pracovnú ponuku (tj. vrámci jednej Pracovnej ponuky/Ponuky na zástup)
d. ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Webovej stránke
e. s reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Klienta alebo tretej osoby
f. ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby
g. erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce
h. duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Webovej stránke
i. je v rozpore s Etickým kódexom

E. Klient môže uverejňovať Pracovné ponuky/Ponuky na zástup len pre jednu svoju prevádzku, ak nie je v písomnej zmluve dohodnuté inak

2. Iné služby podľa platného Cenníka
Klient a Prevádzkovateľ sa môžu dohodnúť, že Prevádzkovateľ poskytne Klientovi aj nasledujúce služby, ktorých rozsah a podmienky ich poskytovania budú upravené v osobitnej dohode:

1. PRÉMIOVÝ BALÍK - Prevádzkovateľ umožňuje Klientom jednotný centralizovaný prístup pre všetky prevádzky, ktoré patria do skupiny Klienta; jednouchú centralizovanú administráciu uverejňovania Pracovných ponúk a Ponúk na zástup pre jednotlivé prevádzky patriace do skupiny Klienta pomocou funkcie Superuser; uverejňovanie Pracovných ponúk a Ponúk na zástup; prelinkovanie na kariérny dotazník Klienta, iné služby na základe dohody s Klientom
2. Prístup do databázy Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ umožňuje Klientom chránený prístup do Databázy Prevádzkovateľa. V odôvodnených prípadoch, najmä v prípade nových Klientov, u ktorých podľa posúdenia Prevádzkovateľa existuje riziko zneužívania údajov Záujemcov o prácu uvedených v Databáze Prevádzkovateľa, je Prevádzkovateľ oprávnený týmto Klientom prístup do Databázy Prevádzkovateľa obmedziť alebo odmietnuť. Klient je oprávnený údaje získané z Databázy Prevádzkovateľa o Záujemcoch o prácu využívať výlučne na vyhľadávanie vhodného zamestnanca.
3. Zverejnenie loga Klienta na Webovej stránke.
4. Zverejnenie reklamných bannerov
5. Topovanie ponúk
6. Odosielanie na kariérny dotazník
7. Video vizitka klienta
8. Iné služby podľa dohody alebo platného Cenníka.

Čl. IV.

Vznik, zmena a zánik zmluvného vzťahu


1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta, resp. Záujemca o prácu na Webovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom online registrácie alebo na základe zmluvy v písomnej forme. Pri online registrácií sa registrácia uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. Vtomto prípade vzniká zmluvný vzťah po úspešnom ukončení online registrácie. Pri registrácií na základe zmluvy v písomnej forme Prevádzkovateľ vytvorí online registráciu Klienta, s ktorými uzatvoril písomnú zmluvu a prístupové údaje mu odošle na e-mail uvedený danej zmluve. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu Klienta bez uvedenia dôvodu. Klient môže uverejňovať ponuky (tj. Pracovnú ponuku alebo Ponuku na zástup) len pre jednu svoju prevádzku, ak nie je v písomnej zmluve dohodnuté inak.
2. Po úspešným ukončením registrácie bude mať Klient vytvorené vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Klient je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.
3. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta,výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) alebo telefonickej objednávky Klienta.
4. Klient zadaním objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v Pracovnej ponuke, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient u Prevádzkovateľa objednal.
5. Objednávka musí obsahovať minimálne:

A. Obchodné meno Klienta, prípadne aj jeho právnu formu
B. Fakturačnú adresu, prípadne aj korešpondenčnú adresu Klienta
C. IČO, DIČ a/alebo IČ DPH Klienta
D. Kontaktné údaje Klienta (telefón, fax, e-mail)
E. Druh objednanej Služby aobdobie poskytnutia Služby

6. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Webovej stránky alebo listovou zásielkou alebo e-mailom) objednanej Služby Prevádzkovateľom. Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom.
7. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu Objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.
8. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:

A. Písomnou dohodou zmluvných strán.
B. Odstúpením od Zmluvy Prevádzkovateľom, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobomporuší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:

a. zverejnenie Pracovnej ponuky/Ponuky na zástup Klientom v rozpore s čl. III bod 1 písm. D alebo s čl. III bod 1 písm. E VOP
b. využívanie údajov o Záujemcoch o prácu Klientom získaných z Databázy Prevádzkovateľa na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného zamestnanca
c. využívanie Služieb poskytovaných na Webovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch aslužbách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb
d. klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov Webových stránok, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.
e. k využívanie automatizovaných systémov (najmä botov, robotov, modulov alebo iných automatických zariadení alebo programov na prehľadávanie alebo zbieranie obsahu Webovej stránky) pri používaní služieb Prevádzkovateľa alebo Webovej stránky, ktorých prístupové prostriedky nie sú poskytované Prevádzkovateľom
f. Klient porušuje Etický kódex

9. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.
10. Ak bez zavinenia Prevádzkovateľa zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

Čl. V.

Cena Služieb a platobné podmienky


1. Cena Služby je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby. Ceny uvedené v Cenníku nezhŕňajú DPH. Sadzba DPH je stanovená podľa účinných právnych predpisov.
2. Prevádzkovateľ poskytne Klientom objednanú Službu až po úhrade Ceny objednanej Služby; o tejto skutočnosti Prevádzkovateľ vopred informuje Klienta. Klient môže uhradiť cenu objednanej služby priamo prostredníctvom platobnej brány uvedenej na Webovej stránke. Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená až po poskytnutí Služieb Klientovi. Faktúra je vystavená spravidla za celé obdobie, na ktoré si Klient využívanie Služieb objednal.
3. V prípade, ak nedôjde k úhrade ceny objednanej služby riadne a včas, Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne, až do zaplatenia dlžnej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb.
4. V prípade omeškania Klienta s úhradou faktúry je Prevádzkovateľ oprávnený účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. V prípade omeškania Klienta viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s Prevádzkovateľom . Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Prevádzkovateľa.
5. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Objednávateľovi, je Objednávateľ povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.
6. Prevádzkovateľ vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.
7. Jednostranné započítanie pohľadávok Klienta voči pohľadávkam Prevádzkovateľa je vylúčené, ibaže mu na to Prevádzkovateľ udelil svoj predchádzajúci písomný súhlas.

Čl. VI.

Zodpovednosť za škodu


1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Webovej stránke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.
2. Klient je povinný chrániť údaje získané z Databázy Prevádzkovateľa alebo Reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Klient berie na vedomie, že Databáza vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 185/2015Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze Prevádzkovateľa.
3. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.
4. CPrevádzkovateľ nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.
5. Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom o prácu nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.
6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.
7. Ak zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom bez zavinenia Prevádzkovateľa, Klientovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.
8. V prípade omeškania Klienta Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi. Týmto úkonom Prevádzkovateľa Klientovi nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.

Čl. VII.

Reklamačný poriadok


1. Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba"), ktorá sa vyskytla na Webovej stránke Prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 24 hodín za obdobie predchádzajúcich 48 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.
2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient Chybu zistil alebo mohol zistiť.
3. Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: [email protected]), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.

Čl. VIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia


1. Prevádzkovateľ je oprávnený, v závislosti od zmien všeobecne platných právnych predpisov a/alebo na základe vlastného rozhodnutia, meniť alebo úplne nahradiť tieto VOP, vrátane Cenníka. Prevádzkovateľ tieto zmeny VOP alebo Cenníka zverejní na svojej Webovej stránke, príp. aj iným spôsobom spolu s určením ich platnosti a účinnosti. Pokiaľ v aktualizovanom znení VOP alebo Cenníka nie je uvedená platnosť a účinnosť, zmeny/nové znenie VOP alebo Cenníka je účinné prvým dňom druhého mesiaca po zverejnení. Ak Klient alebo Záujemca o prácu nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka, je oprávnený svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia upraveného znenia VOP alebo Cenníka –včasné vyjadrenie nesúhlasu so zverejneným znením VOP alebo Cenníka má vo vzťahu k namietaným ustanoveniam odkladný účinok voči Klientovi alebo Záujemcovi o prácu, ktorý takýto súhlas prejaví. Klient alebo Záujemca o prácu je v takom prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak sa Prevádzkovateľ a Klient, resp. Prevádzkovateľ a Záujemca o prácu nedohodnú v lehote do 30 dní inak a Klient, resp. Záujemca o prácu od zmluvy neodstúpi, platí pre Klienta, resp. Záujemcu o prácu upravené aktuálne znenie VOP, resp. Cenníka v zmysle vykonaných zmien. Ak Klient alebo Záujemca o prácu vo vyššie uvedenej lehote neoznámi Prevádzkovateľovi svoj nesúhlas so zmenou VOP alebo Cenníka, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými VOP alebo Cenníkom. Nadobudnutím platnosti nových VOP alebo Cenníka strácajú platnosť pôvodné VOP alebo Cenník.

2. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.

3. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.

4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 8.7.2019