[email protected]

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY
 https://zastup.sk/medicina/

 

Čl. I

Všeobecné ustanovenia

 

 1. Spoločnosť PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. s. r. o. , so sídlom Rusovská cesta 5, 851 01 Bratislava, IČO: 52 480 658 , spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 138621/B  (ďalej len „Prevádzkovateľ"), je prevádzkovateľom internetovej stránky https://zastup.sk/medicina/  (ďalej len „Webová stránka") a poskytovateľom služieb  na Webovej stránke. 
 2. Prevádzkovateľ vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti PharmDr. Ladislav Dubán, PhD. s. r. o . (ďalej len „VOP"), ktoré upravujú práva a povinnosti Prevádzkovateľa a tretích osôb pri poskytovaní a využívaní služieb Prevádzkovateľa. VOP stanovujú základné práva a povinnosti každého právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom na jednej strane a Klientom alebo Záujemcom na strane druhej, sú záväzné pre všetkých účastníkov tohto zmluvného vzťahu, ak sa strany výslovne písomne nedohodnú inak. Odlišné písomné dojednania účastníkov, ktoré sú obsiahnuté predovšetkým v konkrétnych zmluvách uzavretých medzi Prevádzkovateľom a Klientom, resp. Záujemcom majú prednosť pred ustanoveniami týchto VOP, ak nie je dohodnuté inak. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej s Prevádzkovateľom a sú záväzné pre všetkých používateľov Služieb. 
 3. Činnosťou Prevádzkovateľa nie je sprostredkovanie zamestnania za úhradu podľa zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.
 4.  Nasledovné pojmy pre účely VOP a pre  vznik, zmenu a zánik právneho vzťahu  medzi Prevádzkovateľom a Klientom alebo Záujemcom sa interpretujú nasledovným spôsobom:

  Klient je fyzickou alebo právnickou osobou, ktorá využíva alebo plánuje využívať služby poskytované na Webovej stránke; predovšetkým za účelom inzercie Pracovnej ponuky alebo Ponuky na zástup alebo inej inzercie.

  Záujemca je osobou, ktorá využíva služby poskytované na Webovej stránke najmä v záujme nájsť si vhodnú pracovnú príležitosť. Záujemca musí byť zdravotnícky pracovník. 

  Databáza Prevádzkovateľa je databázou obsahujúcou Profily vytvorené a/alebo zverejnené Záujemcami a iné údaje Prevádzkovateľa.

  Služby predstavujú produkty, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Klientom a Záujemcom predovšetkým prostredníctvom Webovej stránky.

  Cenník je zoznam obsahujúci ceny Služieb.

  Pracovná ponuka alebo Ponuka na zástup je inzerát zverejnený Klientom na Webovej stránke za účelom vyhľadania vhodného zamestnanca, predstavuje konkrétny druh Služby poskytovanej na Webovej stránke. Pre zverejnenie Ponuky na zástup obdobne platia ustanovenia VOP upravujúce podmienky zverejnenia Pracovnej ponuky, ibaže zmluvné strany sa výslovne dohodli inak. Pod pojmom Ponuka na zástup sa rozumie práca vykonávaná na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru.

  Nariadenie je Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). 

  Zákon je Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“)

  Etický kódex sú pravidla správania sa zverejnené Prevádzkovateľ na Webovej stránke, ktoré sú záväzné pre všetkých používateľov Webovej stránky. O porušení Etického kódu rozhoduje Prevádzkovateľ.

 

Čl. II

Registrácia Záujemcov a služby poskytované Záujemcom

 

 1. Záujemca je fyzická osoba, ktorá si pomocou Služieb poskytovaných Prevádzkovateľom hľadá prácu, resp. hľadá zástup. 
 2. Služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje Záujemcom slúžia najmä ako pomoc pri vyhľadaní pracovnej príležitosti prostredníctvom Webovej stránky. 
 3. Záujemca si môže objednať nižšie uvedené Služby prostredníctvom Webovej stránky. Služby sú bezplatné, ak v Cenníku nie je uvedené inak. 

 4. Registrácia: Pre využívanie poskytovaných Služieb sa vyžaduje registrácia na Webovej stránke. Záujemca sa registruje uvedením ľubovoľného prihlasovacieho e-mailu a prihlasovacieho hesla. Prevádzkovateľ môže pred registráciou Záujemcu, ako ak kedykoľvek počas jeho registrácie na Webstránke, vyžadovať aby Záujemca preukázal svoju odbornú spôsobilosť. Prevádzkovateľ je za týmto účelom oprávnený vyžadovať od Záujemcu všetky nevyhnutné dokumenty preukazujúceho jeho odbornú spôsobilosť, a to najmä dokumenty o prebiehajúcom štúdiu, doklady o ukončenom vzdelaní, doklady o členstve v komore a iné. V prípade, ak Záujemca nebude schopný preukázať svoju odbornú spôsobilosť,  Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť jeho registráciu na Webstránke alebo mu poskytovanie služieb obmedziť. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu Záujemcu na Webstránke alebo mu poskytovanie služieb obmedziť aj v prípade, ak Záujemca porušuje Etický kódex. Záujemca môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu. Ustanovenie článku IV týchto VOP sa použijú obdobne.

 5. Záujemca si môže objednať nižšie uvedené spoplatnené služby prostredníctvom Webovej stránky. Úhrada za spoplatnené služby sa uskutoční prostredníctvom online platobnej brány dostupnej na Webovej stránke, a to spravidla ešte pred poskytnutím služby zo strany Prevádzkovateľa. O výške ceny za poskytované služby informuje Prevádzkovateľ Záujemcu ešte pred jej poskytnutím. 
 6. Medzi Služby poskytované Záujemcom patrí najmä možnosť prostredníctvom Webovej stránky:
  1. vytvoriť si profil podľa šablóny a jeho zaradenie do databázy Záujemcov.
  2. odpovedať resp. reagovať na zverejnenú Pracovnú ponuku alebo Ponuku na zástup. Záujemca je oprávnený reagovať na Pracovnú ponuku, resp. Ponuku na zástup zverejnenú na Webovej stránke. Táto služba je určená výlučne pre Záujemcov, preto Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nevstupovať do právneho vzťahu s personálnymi agentúrami a ich nepovolené aktivity prostredníctvom Webovej stránky obmedziť. 
  3. uložiť si a  sprístupniť/poskytnúť profil v Databáze Prevádzkovateľa / Webovej stránke,  a to prostredníctvom on-line formulára vyplneného na Webovej stránke. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť profil tak, aby bol v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov. Prevádzkovateľ si ďalej vyhradzuje právo nesprístupňovať/neposkytovať alebo vymazať z Databázy Prevádzkovateľa profil, ktorý obsahuje nedostatočné informácie pre vyhľadávanie pracovnej príležitosti alebo ktorý podľa názoru Prevádzkovateľa obsahuje irelevantné informácie alebo údaje, ktoré nesúvisia s vyhľadávaním pracovnej príležitosti (napr.: politické a náboženské názory, reklama, vulgarizmy, atď.); o tomto rozhodnutí Prevádzkovateľ informuje Záujemcu, ktorého sa predmetný profil týka.
  4. vyžiadať si referencie od bývalých zamestnávateľov
  5. iné činnosti podľa aktuálnej ponuky Služieb
 7. Záujemca môže Reagovať na Ponuku práce / Ponuku na zástup zverejnenú na Webovej stránke. Ak Záujemca využitím Reakcie zareaguje na ponuku niektorého Klienta, budú osobné údaje Záujemcu uvedené v jeho profile a v Reakcii poskytnuté konkrétnemu Klientovi, ktorý ponuku zverejnil a súčasne budú uchovávané Prevádzkovateľom v jeho systéme. Tieto údaje nebudú sprístupnené ani poskytnuté iným Klientom. Údaje budú uchované počas doby 2 rokov a následne budú osobné údaje Záujemcu anonymizované a použité výlučne na účely štatistiky.
 8. Spracovanie osobných údajov sa spravuje Podmienkami spracovania osobných údajov na https://www.zastup.sk.

Čl. III.

Služby poskytované Klientom

 

 1. Prevádzkovateľ poskytuje Klientom, po ukončení úspešnej registrácie, nižšie uvedené služby:
  1. 1.1 Zverejnenie Pracovnej ponuky alebo Ponuka na zástup. Klient je po ukončení úspešnej registrácie oprávnený zverejniť Pracovnú ponuku/ Ponuku na zástup na Webovej stránke. Pracovná ponuka/ Ponuka na zástup sa zverejňuje podľa nasledujúcich pravidiel: 
   1. Klient sám zverejní Pracovnú ponuku/ Ponuku na zástup a určí jej obsah, pričom Pracovná ponuka/ Ponuka na zástup musí obsahovať aspoň minimálne kritériá stanovené Prevádzkovateľom.
   2. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo upraviť Pracovnú ponuku/ Ponuku na zástup tak, aby tá bola v súlade so zvyklosťami a zaužívanými postupmi pre vyplnenie formulárov na Webovej stránke.
   3. Dobu zverejnenia Pracovnej ponuky/ Ponuky na zástup určuje Klient. Klientom zvolené obdobie zverejnenia Pracovnej ponuky/ Ponuky na zástup musí byť v súlade s platným Cenníkom Prevádzkovateľa zverejneného na Webovej stránke.
   4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezverejniť alebo zrušiť už zverejnenú Pracovnú ponuku/ Ponuku na zástup:
    1. ktorá je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami alebo dobrými mravmi,
    2. v ktorej Klient podmieňuje sprostredkovanie práce a/alebo prijatie do zamestnania resp. obdobného pracovného pomeru platbou manipulačného alebo iného poplatku,
    3. prezentujúcu viaceré pracovné ponuky v rámci jedného formulára pre pracovnú ponuku (tj. v rámci jednej Pracovnej ponuky/ Ponuky na zástup),
    4. ktorá je neúplná, alebo zavádzajúca, alebo obsahuje nepravdivé údaje, alebo z iných dôvodov znižuje úroveň Služieb poskytovaných na Webovej stránke,
    5. s reklamným alebo marketingovým obsahom, alebo informáciou o produktoch alebo Službách Klienta alebo tretej osoby,
    6. ktorá môže poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo tretej osoby,
    7. erotického charakteru, resp. také, ktoré vzbudzujú podozrenie, že sa môže jednať o tento typ práce,
    8. duplicitne zverejnenú jedným Klientom na Webovej stránke
    9. je v rozpore s Etickým kódexom,
   5. Klient môže uverejňovať Pracovné ponuky/Ponuky na zástup len pre jednu svoju prevádzku, ak nie je v písomnej zmluve dohodnuté inak 
  2. 1.2 Iné inzercia 

 

Klient a Prevádzkovateľ sa môžu dohodnúť, že Prevádzkovateľ poskytne Klientovi aj nasledujúce služby, ktorých rozsah a podmienky ich poskytovania budú upravené v osobitnej dohode:

 1. PRÉMIOVÝ BALÍK - Prevádzkovateľ umožňuje Klientom jednotný centralizovaný prístup pre všetky prevádzky, ktoré patria do skupiny Klienta; jednoduchú centralizovanú administráciu uverejňovania Pracovných ponúk a Ponúk na zástup pre jednotlivé prevádzky patriace do skupiny Klienta pomocou funkcie Superuser; uverejňovanie Pracovných ponúk a Ponúk na zástup; prelinkovanie na kariérny dotazník Klienta, iné služby na základe dohody s Klientom
 2. Zverejnenie loga Klienta na Webovej stránke.
 3. Zverejnenie reklamných bannerov
 4. Topovanie ponúk
 5. Odosielanie na kariérny dotazník 
 6. Videovizitka klienta
 7. Iné služby podľa dohody alebo platného Cenníka.

 

Čl. IV

Vznik,  zmena  a zánik zmluvného vzťahu

 

 1. Pre využívanie akýchkoľvek Služieb sa vyžaduje registrácia Klienta, resp. Záujemcu na Webovej stránke. Registrácia sa uskutoční prostredníctvom online registrácie alebo na základe zmluvy v písomnej forme. 

  Pri online registrácií sa registrácia uskutoční prostredníctvom vyplnenia registračného formulára. V tomto prípade vzniká zmluvný vzťah po úspešnom ukončení online registrácie.

  Pri registrácií na základe zmluvy v písomnej forme Prevádzkovateľ vytvorí online registráciu Klienta, s ktorým uzatvoril písomnú zmluvu a prístupové údaje mu odošle na e-mail uvedený v danej zmluve.

  Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť registráciu Klienta, resp. Záujemcu bez uvedenia dôvodu. 

 2. Pred využívaním Služieb sa vyžaduje registrácia na Webovej stránke. Záujemca / Klient môže kedykoľvek zrušiť svoju registráciu zaslaním e-mailovej správy Prevádzkovateľovi s vyjadrením jeho vôle zrušiť svoju registráciu. Prevádzkovateľ môže pred registráciou Záujemca / Klienta, ako aj kedykoľvek počas jeho registrácie na Webstránke, dokumenty potrebné k overeniu odbornej spôsobili Záujemcu / resp. k overeniu Klienta a k overeniu jeho záujmu inzerovať danú ponuku. Overenie Klientov / Záujemcov môže Prevádzkovateľ vykonať aj prostredníctvom svojich obchodných partnerov. V prípade, ak Záujemcu / Klienta  nebude možné overiť je Prevádzkovateľ oprávnený zrušiť jeho registráciu na Webovej stránke alebo mu poskytovanie služieb obmedziť. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu Záujemcu / Klienta na Webovej stránke alebo mu poskytovanie služieb obmedziť aj v prípade, ak Záujemca / Klient porušuje Etický kódex spoločnosti. Prevádzkovateľ je oprávnený zrušiť registráciu aj bez uvedenia dôvodu.
 3. Po úspešným ukončení registrácie bude mať Záujemca /Klient vytvorené vlastné on-line konto, ktoré je chránené jedinečným prihlasovacím menom a heslom. Záujemca, resp. Klient, je povinný chrániť prihlasovacie meno a heslo pred zneužitím a neposkytovať ich tretím subjektom.
 4. Služby Prevádzkovateľa sa objednávajú prostredníctvom on-line konta, výnimočne na základe písomnej (list, fax, e-mail) objednávky.
 5. Záujemca/Klient zadaním objednávky Prevádzkovateľovi vyslovuje súhlas s prípadným zverejnením svojich osobných údajov alebo osobných údajov svojich zamestnancov v inzeráte, ak si toto vyžaduje charakter Služby, ktorú si Klient/ Záujemca / u Prevádzkovateľa objednal. 
 6. Objednávkový formulár je uvedený na Webovej stránke. Služby sú bezplatné, ak v Cenníku nie je uvedené inak. 
 7. Zmluvný vzťah vzniká potvrdením (prostredníctvom Webovej stránky alebo listovou zásielkou alebo e-mailom) objednanej Služby Prevádzkovateľom. Poskytnutie Služby objednanej Klientom sa tiež považuje za potvrdenie objednávky. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v trvaní objednanej Služby s účinnosťou odo dňa potvrdenia objednávky Prevádzkovateľom.
 8. Prevádzkovateľom potvrdená objednávka je záväzná, môže byť zmenená iba na základe vzájomného súhlasu zmluvných strán. Prevádzkovateľ je oprávnený zmenu Objednávky podmieniť úhradou administratívneho poplatku.
 9. Ak v Zmluve nie je uvedené inak, Zmluvu je možné pred uplynutím doby jej platnosti ukončiť:
  1. Písomnou dohodou zmluvných strán.
  2. Odstúpením od Zmluvy Prevádzkovateľom, ak druhá zmluvná strana podstatným spôsobom  poruší svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy alebo týchto VOP. Za porušenie zmluvy podstatným spôsobom sa považuje najmä:
   1. zverejnenie Pracovnej ponuky/Ponuky na zástup Klientom v rozpore s čl. III bod 1 písm. D alebo s čl. III bod 1 písm. E VOP,
   2. využívanie údajov o Záujemcoch Klientom získaných z Databázy Prevádzkovateľa na iný účel ako na vyhľadávanie vhodného zamestnanca,
   3. využívanie Služieb poskytovaných na Webovej stránke na hromadné rozosielanie elektronických správ, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie o produktoch a službách, alebo rozosielanie správ obsahujúcich informácie, ktoré sú v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, etickými normami a dobrými mravmi, alebo ktoré môžu poškodiť dobré meno Prevádzkovateľa alebo iných fyzických a právnických osôb,
   4. Klient koná v rozpore so zmluvou a/alebo týmito VOP a/alebo dobrými mravmi, a ak tým, najmä na základe negatívnych ohlasov zo strany používateľov Webových stránok, môže byť podľa odôvodneného názoru Prevádzkovateľa poškodené jeho dobré meno a znížená a/alebo ohrozená úroveň kvality poskytovaných Služieb.
   5. využívanie automatizovaných systémov (najmä botov, robotov, modulov alebo iných automatických zariadení alebo programov na prehľadávanie alebo zbieranie obsahu Webovej stránky) pri používaní služieb Prevádzkovateľa alebo Webovej stránky, ktorých prístupové prostriedky nie sú poskytované Prevádzkovateľom
   6. Klient porušuje Etický kódex.
 10. Písomné oznámenie o odstúpení od Zmluvy sa doručuje druhej Zmluvnej strane na jej adresu uvedenú v registrácii alebo na ním uvedenú e-mailovú adresu.
 11. Ak bez zavinenia Prevádzkovateľa zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom/ Záujemcom, Klientovi/ záujemcovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.

Čl. V.

Cena Služieb a platobné podmienky

 

 1. Cena Služby je určená podľa platného Cenníka zverejneného na Webovej stránke v deň objednania Služby. Ceny uvedené v Cenníku nezhŕňajú DPH. Sadzba DPH je stanovená podľa účinných právnych predpisov. 
 2. Prevádzkovateľ poskytne objednanú Službu až po úhrade Ceny objednanej Služby; o tejto skutočnosti Prevádzkovateľ vopred informuje Klienta/Záujemca. Klient/ Záujemca môže uhradiť cenu objednanej služby priamo prostredníctvom platobnej brány uvedenej na Webovej stránke. Faktúra (daňový doklad) je Prevádzkovateľom zvyčajne vystavená až po poskytnutí Služieb Klientovi/ Záujemcovi. 
 3. V prípade, ak nedôjde k úhrade ceny objednanej služby riadne a včas, Prevádzkovateľ je oprávnený dočasne, až do zaplatenia dlžnej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb.
 4. V prípade omeškania Klienta / Záujemcu s úhradou faktúry je Prevádzkovateľ oprávnený  účtovať úroky z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania; zároveň je oprávnený dočasne, až do zaplatenia fakturovanej čiastky, pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb. V prípade omeškania Klienta viac ako 30 dní je Prevádzkovateľ oprávnený predmetnú pohľadávku poskytnúť do mandátnej správy inkasnej spoločnosti spolupracujúcej s Prevádzkovateľom. Náklady na vymáhanie pohľadávky sa stanú súčasťou pohľadávky Prevádzkovateľa.
 5. Námietky voči vystaveným faktúram, ktoré by mali za následok obmedzenie práva na vznik pohľadávky Prevádzkovateľa voči Klientovi / Záujemcovi, je Klient/ Záujemca povinný uplatniť písomne u Prevádzkovateľa a to do 7 dní odo dňa, keď mu bola faktúra doručená.
 6. Prevádzkovateľ vracia Klientom peňažné čiastky iba v prípade, ak sú v jednotlivom prípade vyššie ako 0,50 EUR.
 7. Jednostranné započítanie pohľadávok Klienta/ Záujemcu voči pohľadávkam Prevádzkovateľa je vylúčené, ibaže mu na to Prevádzkovateľ udelil svoj predchádzajúci písomný súhlas.

Čl. VI.

Zodpovednosť za škodu

 

 1. Prevádzkovateľ nie je zodpovedný za obsahovú stránku Služby poskytnutej (zverejnenej) na Webovej stránke, najmä za jej grafické znázornenie (napr.: logo, fotografia alebo iný výsledok duševnej tvorivej činnosti) a za ich gramatickú správnosť. Za porušenie akýchkoľvek práv tretích osôb poskytnutím Služby na Webovej stránke zodpovedá výlučne Klient. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škody spôsobené poskytnutím Služby na Webovej stránke.
 2. Klient je povinný chrániť údaje získané z Databázy Prevádzkovateľa alebo Reakcie pred akýmkoľvek zneužitím, je povinný zabezpečiť, aby tieto údaje neboli sprístupnené alebo poskytnuté inej osobe alebo zverejnené. V prípade porušenia tejto povinnosti Klient v plnom rozsahu zodpovedá za škodu spôsobenú porušením tejto povinnosti. Klient berie na vedomie, že Databáza vytvorená Prevádzkovateľom je predmetom autorského práva Prevádzkovateľa a je chránená podľa zákona č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon). Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť a aktuálnosť údajov uvedených v Databáze Prevádzkovateľa.  
 3. Klient sa zaväzuje, že ak budú voči Prevádzkovateľovi z dôvodu porušenia akýchkoľvek práv tretích osôb uvedených v tomto odseku vznesené akékoľvek nároky, tieto nároky uspokojiť a Prevádzkovateľa v celom rozsahu odškodniť.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá Klientovi za nájdenie vhodného kandidáta na obsadenie pracovnej pozície a jeho zotrvanie v pracovnom alebo obdobnom pomere.
 5. Prevádzkovateľ negarantuje Záujemcom nájdenie vhodnej pracovnej príležitosti a ani trvanie pracovného alebo obdobného pomeru.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za škodu, ktorá môže používateľom alebo tretím osobám vzniknúť používaním Webových stránok, vrátane ušlého zisku alebo straty akýchkoľvek dát.
 7. Ak zmluva zanikne bez využitia Služieb objednaných Klientom/Záujemcom bez zavinenia Prevádzkovateľa, Klientovi/Záujemcovi nevznikne nárok na vrátenie dohodnutej ceny. Za neúplne vyčerpané Služby Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 8. V prípade porušenia povinností Klienta, resp. Záujemcu, najmä porušenia zmluvy podstatným spôsobom je Prevádzkovateľ oprávnený dočasne pozastaviť ďalšie poskytovanie Služieb Klientovi, resp. Záujemcovi. Týmto úkonom Prevádzkovateľa Klientovi, resp. Záujemcovi nevznikne nárok na náhradu škody a žiadnu náhradu za ním objednané Služby, ktoré nemohol počas tohto pozastavenia využívať. Nárok Prevádzkovateľa na náhradu škody tým nie je dotknutý.
 9. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek zneužitie prihlasovacieho mena a hesla neoprávnenou osobou a ani za žiadne následné škody a prípadné nároky tretích strán spôsobené v dôsledku takého zneužitia.


Čl. VII.

Reklamačný poriadok

 

 1. Klient má právo reklamovať chybu („ďalej len Chyba"), ktorá sa vyskytla na Webovej stránke Prevádzkovateľa v súvislosti s jemu poskytovanou Službou. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie najmä nefunkčnosť Služieb uvedených v Objednávke, a to po dobu dlhšiu ako 24 hodín za obdobie predchádzajúcich 48 hodín. Chybou na strane Prevádzkovateľa nie je, ak Služby nie sú u Klienta dostupné v dôsledku výpadku pripojenia Klienta na sieť Internet alebo v dôsledku iných skutočností, za ktoré Prevádzkovateľ nezodpovedá.
 2. Lehota pre uplatnenie reklamácie je najneskôr 14 dní odo dňa, keď Klient Chybu zistil alebo mohol zistiť.
 3. Reklamáciu je Klient oprávnený uskutočniť písomne (poštou na adresu sídla Prevádzkovateľa, e-mailom na adresu: [email protected]), pričom reklamácia musí byť doručená Prevádzkovateľovi. Prevádzkovateľ sa zaväzuje oznámiť výsledok vybavenia reklamácie do 14 dní odo dňa je prevzatia.


Čl. VIII.

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Prevádzkovateľ je oprávnený, v závislosti od zmien všeobecne platných právnych predpisov a/alebo na základe vlastného rozhodnutia, meniť alebo úplne nahradiť tieto VOP, vrátane Cenníka. Prevádzkovateľ tieto zmeny VOP alebo Cenníka zverejní na svojej Webovej stránke, príp. aj iným spôsobom spolu s určením ich platnosti a účinnosti. Pokiaľ v aktualizovanom znení VOP alebo Cenníka nie je uvedená platnosť a účinnosť, zmeny/nové znenie VOP alebo Cenníka je účinné prvým dňom druhého mesiaca po zverejnení. Ak Klient alebo Záujemca nesúhlasí so zmenou VOP alebo Cenníka, je oprávnený svoj nesúhlas písomne oznámiť najneskôr do 30 dní odo dňa zverejnenia upraveného znenia VOP alebo Cenníka – včasné vyjadrenie nesúhlasu so zverejneným znením VOP alebo Cenníka má vo vzťahu k namietaným ustanoveniam odkladný účinok voči Klientovi alebo Záujemcovi, ktorý takýto súhlas prejaví. Klient alebo Záujemca je v takom prípade oprávnený odstúpiť od zmluvy. Ak sa Prevádzkovateľ a Klient, resp. Prevádzkovateľ a Záujemca nedohodnú v lehote do 30 dní inak a Klient, resp. Záujemca od zmluvy neodstúpi, platí pre Klienta, resp. Záujemcu upravené aktuálne znenie VOP, resp. Cenníka v zmysle vykonaných zmien. Ak Klient alebo Záujemca vo vyššie uvedenej lehote neoznámi Prevádzkovateľovi svoj nesúhlas so zmenou VOP alebo Cenníka, platí, že so zmenou súhlasí a vzájomné vzťahy sa odo dňa účinnosti zmeny riadia zmenenými VOP alebo Cenníkom. Nadobudnutím platnosti nových VOP alebo Cenníka strácajú platnosť pôvodné VOP alebo Cenník.
 2. Všetky vzťahy neupravené v Zmluve a/alebo VOP sa riadia platnými právnymi predpismi SR.
 3. Odchýlne ustanovenia Zmluvy majú prednosť pred VOP. Pôsobnosť VOP alebo ich časti možno vylúčiť iba písomnou dohodou Zmluvných strán v Zmluve.
 4. Tieto VOP nadobúdajú platnosť dňa 11. 5. 2020